عنوان دوره: جلسه صوت ولحن
جلسه صوت ولحن
نام استاد: استاد پورزرگری
محل برگزاری: سالن اصلی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: شنبه 19 الی 21
توضیحات: حضور در این دوره رایگان می باشد.