عنوان دوره: صوت و لحن ( تحقیق)
صوت و لحن ( تحقیق)
نام استاد: خانم فرجی
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 18 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 5 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: یکشنبه 12 الی 13/30
توضیحات: هزینه کلاس 130/000 تومان