عنوان دوره: صوت و لحن ( ترتیل مقدماتی)
صوت و لحن ( ترتیل مقدماتی)
نام استاد: سرکار خانم کریم زاده
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 20 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 14 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: سه شنبه 10 الی 11/30
توضیحات: هزینه کلاس 130/000 تومان