عنوان دوره: قرائت ( دانش آموزی )
قرائت ( دانش آموزی )
نام استاد: خانم مقدم
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 5 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 16 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: پنجشنبه 10 الی 11/30
توضیحات: هزینه دوره 110/000 تومان