عنوان دوره: تجوید قرآن
تجوید قرآن
نام استاد: خانم نظری
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 15 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه دوره 130/000 تومان