عنوان دوره: آموزش عربی
آموزش عربی
نام استاد: خانم صالحی
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 15 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 15 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: چهارشنبه 10/30 الی 12
توضیحات: هزینه دوره 110/000 تومان