عنوان دوره: تفسیر قرآن
تفسیر قرآن
نام استاد: خانم صدری
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 مهرماه 97
تاریخ پایان دوره: 20 اسفند 97
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 10 الی 11/30
توضیحات: هزینه دوره رایگان میباشد.