عنوان دوره: نقاشی خلاق
نقاشی خلاق
نام استاد: خانم خوش رضا
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1 مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1397
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 16 الی 17
توضیحات: هزینه دوره 450/000 ریال