عنوان دوره: رباتیک
رباتیک
نام استاد: خانم خوش رضا
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1 مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1397
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 15 الی 16
توضیحات: هزینه دوره 800/000 ریال