عنوان دوره: آموزش کاراته
آموزش کاراته
نام استاد: خانم جعفری
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1 مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1397
ساعات برگزاری دوره: یکشنبه و سه شنبه 16/30 الی 17/30
توضیحات: هزینه دوره 500/000 ریال