عنوان دوره: مهد مقدماتی 6 ترم 2
مهد مقدماتی 6 ترم 2
نام استاد: خانم نژاد حاجی
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1 مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1397
ساعات برگزاری دوره: شنبه و چهارشنبه 14 الی 16/30
توضیحات: هزینه دوره 1/400/000 ریال