عنوان دوره: مهد مقدماتی 7 ترم 1
مهد مقدماتی  7 ترم 1
نام استاد: خانم قناعت
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1 مهرماه 1397
تاریخ پایان دوره: 30 آبان 1397
ساعات برگزاری دوره: یکشنبه و سه شنبه 13 الی 15/30
توضیحات: هزینه دوره 1/400/000 ریال