عنوان دوره: مهد مقدماتی
مهد مقدماتی
نام استاد: خانم قناعت
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 20 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: یکشنبه و سه شنبه 13 الی 15/30
توضیحات: هزینه دوره 1/400/000 ریال