عنوان دوره: چرتکه 3 ترم 3
چرتکه 3 ترم 3
نام استاد: خانم عابدین
محل برگزاری: سالن زیر زمین
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: دوشنبه 18 الی 19
توضیحات: هزینه دوره 900/000 ریال