عنوان دوره: چرتکه 3
چرتکه 3
نام استاد: خانم امیدوار
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه 16/30 الی 17/30
توضیحات: هزینه دوره 900/000 ریال