عنوان دوره: چرتکه2
چرتکه2
نام استاد: خانم امیدوار
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه 15/30 الی 16/30
توضیحات: هزینه دوره 900/000 ریال