عنوان دوره: چرتکه 1
چرتکه 1
نام استاد: خانم امیدوار
محل برگزاری: طبقه سوم
تعداد کلاسهای این دوره: 8 جلسه
تاریخ شروع دوره: آذر 97
تاریخ پایان دوره: دی 97
ساعات برگزاری دوره: شنبه 14/30 الی 15/30
توضیحات: هزینه دوره 900/000 ریال