عنوان دوره: آموزش علوم قرائت
آموزش علوم قرائت
نام استاد: استاد مرادی
محل برگزاری: سالن اصلی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: سه شنبه 20 الی 23
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال