عنوان دوره: آموزش علوم قرائت
آموزش علوم قرائت
نام استاد: استاد مرادی
محل برگزاری: سالن اصلی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: سه شنبه 20 الی 23
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال