عنوان دوره: روخوانی 2
روخوانی 2
نام استاد: استاد سرآبادانی
محل برگزاری: كلاس شماره 3
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: جمعه 11/30 الی 13
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال