عنوان دوره: حفظ بزرگسالان
حفظ بزرگسالان
نام استاد: استاد مختاری
محل برگزاری: کلاس شماره 3
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 1397/6/2
تاریخ پایان دوره: 1397/9/2
ساعات برگزاری دوره: جمعه 9/30 الی 11/00
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال