عنوان دوره: تجوید 2
تجوید 2
نام استاد: استاد عباسی
محل برگزاری: سالن زير زمين
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: جمعه 8/30 الی 10
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال