عنوان دوره: تقلید و تطبیق منشاوی
تقلید و تطبیق منشاوی
نام استاد: استاد خراسانی
محل برگزاری: سالن میانی
تعداد کلاسهای این دوره: 12 جلسه
تاریخ شروع دوره: 9 آذر 97
تاریخ پایان دوره: 26 بهمن 97
ساعات برگزاری دوره: جمعه 9/30 الی 11/00
توضیحات: هزینه کل دوره ( سه ماهه ) 800/000 ریال