گروه چهره‌ها: سیدمرتضی نیکزاد، مسئول موسسه قرآنی ـ فرهنگی روشندلان اصفهان از چگونگی شکل‌گیری این مؤسسه و روزهای سختی که می‌خواسته تا با نابینایی خود کنار بیاید، می‌گوید.

You are here: